تازه‌های جاجرود

تی‌شرتِ مخصوصِ زخم‌زدن به خویش|
متاهلِ مجرب، دارای روحِ بی‌قرار|
محلِ قیمت‌گذاری|
فردِ سفر، فکرِ خطر|
خاتونِ خوابِ دیگران|
سالارِ اکثرِ عاشق‌ها|
تی‌شرتِ مخصوصِ گم‌شدن در یار|
مجردِ موجه، سراپا عطش|
قبای ژنده|
لطفن من را به خانه ببرید|

مخصوصِ جاجرود

تی‌شرتِ مخصوصِ زخم‌زدن به خویش |
تی‌شرتِ مخصوصِ گم‌شدن در یار |
تی‌شرتِ مخصوصِ کول‌گرفتنِ دنیا |
تی‌شرتِ مخصوصِ روالِ غیرعادی |
تی‌شرتِ مخصوصِ تلاش‌های مذبوحانه |
تی‌شرتِ مخصوصِ تکرارهای بیهوده |
تی‌شرتِ مخصوصِ خوردنِ خونِ‌ جگر |
تی‌شرتِ مخصوصِ‌ گله از دستِ عزیزان |
تی‌شرتِ مخصوصِ آزادی‌های بی‌فایده |
تی‌شرتِ مخصوصِ افتادن در حوضِ نقاشی |
تی‌شرتِ مخصوصِ نشستن لبِ بوم |
تی‌شرتِ مخصوصِ تهِ دره |
تی‌شرتِ مخصوصِ تعطیلاتِ غمگین |
تی‌شرتِ مخصوصِ مواقعِ دل‌کندن |
تی‌شرتِ مخصوصِ حملِ بنفشه‌ها |
تی‌شرتِ مخصوصِ عصرِ جمعه |
تی‌شرتِ مخصوصِ جارزدن با فانوسِ خون |
تی‌شرتِ مخصوصِ این خراب‌شده |
تی‌شرتِ مخصوصِ نفی ما عدا |
تی‌شرتِ مخصوصِ اثباتِ شی‌ء |
تی‌شرتِ مخصوصِ آغوشِ رایگان |
تی‌شرتِ مخصوصِ برگشتن به صحنه‌ی جرم |
تی‌شرتِ مخصوصِ تعطیلاتِ آخرِ هفته |
تی‌شرتِ مخصوصِ گذرانِ زندگی |
تی‌شرتِ مخصوصِ شادیِ روح |
تی‌شرتِ مخصوصِ خوابیدن زیرِ نسترن |
تی‌شرتِ مخصوصِ نقضِ غرض |
تی‌شرتِ مخصوصِ کوتاه‌کردن موها، ناخن‌ها |
تی‌شرتِ مخصوصِ برهنگیِ فرهنگی |
تی‌شرتِ مخصوصِ تشخیصِ مصلحت |
تی‌شرتِ مخصوصِ رفتنِ بی‌خبر |
تی‌شرتِ مخصوصِ مووآن |
تی‌شرتِ مخصوصِ رفتارهای بی‌دلیل |
تی‌شرتِ مخصوصِ عطف به ماسبق |
تی‌شرتِ مخصوصِ تلخیِ بی‌پایان |
تی‌شرتِ مخصوصِ یک پایانِ تلخ |
تی‌شرتِ مخصوصِ ایاب و ذهاب از دربِ منزل |
تی‌شرتِ مخصوصِ انتقادِ سازنده |
تی‌شرتِ مخصوصِ اسلیپ‌اُور |
تی‌شرتِ مخصوصِ مهمان |
تی‌شرتِ مخصوصِ چشم‌های سگ‌دار |
تی‌شرتِ مخصوصِ خوردنِ گولِ چشمِ سیاه |
تی‌شرتِ مخصوصِ آوردنِ تاب |
تی‌شرتِ مخصوصِ پریدن از ارتفاعِ کم |
تی‌شرتِ مخصوصِ ادای احترام |
تی‌شرتِ مخصوصِ هویداکردنِ اسرار |
تی‌شرتِ مخصوصِ بستنِ راهِ نظر |
تی‌شرتِ مخصوصِ آمدن از راهِ دیگر |
تی‌شرتِ مخصوصِ یک بارِ دگر |
تی‌شرتِ مخصوصِ سوختن و فریادزدن |
تی‌شرتِ مخصوصِ گفتگوهای درونی |
تی‌شرتِ مخصوصِ دلگیر و تنها بودن |
تی‌شرتِ مخصوصِ مصرفِ بی‌رویه |
تی‌شرتِ مخصوصِ پافشاری بر عقاید |
تی‌شرتِ مخصوصِ شدن |
تی‌شرتِ مخصوصِ شنیدنِ خبرِ بد |
تی‌شرتِ مخصوصِ زندگیِ نرمال |
تی‌شرتِ مخصوصِ زیستن در مومنت |
تی‌شرتِ مخصوصِ دودشدن و به‌هوارفتن |
تی‌شرتِ مخصوصِ سفرِ سان‌فرانسیسکو |
تی‌شرتِ مخصوصِ خوردنِ آبگوشتِ بُزباش |
تی‌شرتِ مخصوصِ سیزده مرداد ۱۴:۴۵ |
تی‌شرتِ مخصوصِ مصادره به مطلوب |
تی‌شرتِ مخصوصِ عادی‌سازیِ شر |
تی‌شرتِ مخصوصِ بازکردن بخت با فنر |
تی‌شرتِ مخصوصِ کشیدنِ آبِ حوض |
تی‌شرتِ مخصوصِ گردن گرفتن |
تی‌شرتِ مخصوصِ دادنِ تکست به اکس |
تی‌شرتِ مخصوصِ عرق‌ریزیِ روحی |
تی‌شرتِ مخصوصِ کارِ گِل |
تی‌شرتِ مخصوصِ غلطه هکسرِ |
تی‌شرتِ مخصوصِ پرسه در خاکِ غریب |
تی‌شرتِ مخصوصِ %#!$& |
تی‌شرتِ مخصوصِ کنترلِ نامحسوس |
تی‌شرتِ مخصوصِ خور و خواب و باقیِ قضایا |
تی‌شرتِ‌ مخصوصِ کشیدنِ بارِ امانت |
تی‌شرتِ مخصوصِ اشخاصِ داغ |
تی‌شرتِ مخصوصِ اتمامِ حجت |
تی‌شرتِ مخصوصِ پاک‌کردنِ صورت‌مسأله |
تی‌شرتِ مخصوصِ برهه‌ی حساس کنونی |
تی‌شرتِ مخصوصِ حفظ رژیم (غذایی) |
تی‌شرتِ مخصوصِ مشاغلِ غیرضروری |
تی‌شرتِ مخصوصِ سوزاندنِ فرصت‌ها |
تی‌شرتِ مخصوصِ چیل‌کردن |
تی‌شرتِ مخصوصِ دعوت به اقدامِ لازم |
تی‌شرتِ مخصوصِ حضور در شبکه‌های اشتباهی |
تی‌شرتِ مخصوصِ عکسِ یادگاری |
تی‌شرتِ مخصوصِ زدنِ سازِ مخالف |
تی‌شرتِ مخصوصِ بالاآوردنِ سئو |
تی‌شرتِ مخصوصِ تحریکِ مخاطبِ هدف |
تی‌شرتِ مخصوصِ طوفان‌های مغزی |
تی‌شرتِ مخصوصِ اخذِ رضایتِ مشتری |
تی‌شرتِ مخصوصِ ورود به اکسپلورِر |
تی‌شرتِ مخصوصِ تعاملِ نامحسوس |
تی‌شرتِ مخصوصِ سفیدنمایی |
تی‌شرتِ مخصوصِ ویدیومارکتینگِ اثرگذار |
تی‌شرتِ مخصوصِ بازاریابیِ محتوایی |
تی‌شرتِ مخصوصِ جذبِ فالوورِ هدفمند |
تی‌شرتِ مخصوصِ کمپین‌های تبلیغاتیِ موفق |
تی‌شرتِ مخصوصِ تدوینِ استراتژیِ محتوایی |
تی‌شرتِ مخصوصِ مُداقه در رقبا |
تی‌شرتِ مخصوصِ یک ربع قبلِ فروپاشی |
تی‌شرتِ مخصوصِ کارهای یَدی |
تی‌شرتِ مخصوصِ رسوایی‌های ساده |
تی‌شرتِ مخصوصِ افزایشِ اینگیجمنت |
تی‌شرتِ مخصوصِ تک‌شب‌ایستایی |
تی‌شرتِ مشکیِ مخصوصِ معماران |
تی‌شرتِ مخصوصِ دیوانگیِ‌ مجدد |
تی‌شرتِ مخصوصِ آرام‌کردن |
تی‌شرتِ مخصوصِ همین امشب |
تی‌شرتِ‌ مخصوصِ مهمانی‌های بی‌کفش |
تی‌شرتِ‌ مخصوصِ پردادنِ‌ امید |
تی‌شرتِ مخصوصِ خانه‌کردن در غربت |
تی‌شرتِ مخصوصِ قهربودن |
تی‌شرتِ مخصوصِ ساختن با زمانه |
تی‌شرتِ‌ مخصوصِ آمدن با یک اشاره |
تی‌شرتِ مخصوصِ کوبیدنِ سر به دیوارها |
تی‌شرتِ مخصوصِ وداع با روزهای روشن |
تی‌شرتِ مخصوصِ طبقه‌ی متوسط |
تی‌شرتِ مخصوصِ تهییجِ پرولتاریا |
تی‌شرتِ مخصوصِ وضعیتِ دوسرباخت |
تی‌شرتِ مخصوصِ تشویشِ اذهانِ عمومی |
تی‌شرتِ مخصوصِ پوشیدنِ شلوارک |
تی‌شرتِ مخصوصِ درآوردن |
تی‌شرتِ مخصوصِ پوشیدن |
تی‌شرتِ مخصوصِ جلبِ توجه |
تی‌شرتِ مخصوصِ مراسمِ ترحیم |
تی‌شرتِ مخصوصِ تبریکِ پیشاپیش |
تی‌شرتِ مخصوصِ قرنطینه‌ی مصلحتی |
تی‌شرتِ مخصوصِ عکسِ هفت‌سین |
تی‌شرتِ مخصوصِ ارسالِ تبریکِ فله‌ای |
تی‌شرتِ مخصوصِ بازی با سرنوشتِ خلق |
تی‌شرتِ مخصوصِ رفتارهای پرخطر |
تی‌شرتِ مخصوصِ دیده‌شدن با رقیب |
تی‌شرتِ مخصوصِ رام‌کردنِ فردِ سرکش |
تی‌شرتِ مخصوصِ وصولِ مطالبات |
تی‌شرتِ مخصوصِ دیتِ اول |
تی‌شرتِ مخصوصِ معاملاتِ فصلی |
تی‌شرت مخصوصِ شیرشاسانا |
تی‌شرتِ مخصوصِ شادیِ پس از گل |
تی‌شرتِ مخصوصِ گفتمانِ سازنده |
تی‌شرتِ مخصوصِ سخنرانیِ انگیزشی |
تی‌شرتِ مخصوصِ کارِ کارشناسی |
تی‌شرتِ مخصوصِ سقوط از حیّزِ انتفاع |
تی‌شرتِ مخصوصِ نشستنِ باطل |
تی‌شرتِ مخصوصِ رفتن به راهِ بادیه |
تی‌شرتِ مخصوصِ اشخاصِ معمولی |
تی‌شرتِ مخصوصِ پرحرفی تا نهایتِ شب |
تی‌شرتِ مخصوصِ رعایتِ حرمت‌ها |
تی‌شرتِ مخصوصِ قیلوله‌های کاری |
تی‌شرتِ مخصوصِ ماهی‌گیری از آبِ گل‌آلود |
تی‌شرتِ‌ مخصوصِ لاس‌های غیرانتفاعی |
تی‌شرتِ مخصوصِ ما روزنامه‌نگاران |
تی‌شرتِ مخصوصِ بالش‌بازی |
تی‌شرتِ مخصوصِ گرلزنایت |
تی‌شرتِ مخصوصِ بسترسازی |
تی‌شرتِ مخصوصِ تفریحاتِ سالم |
تی‌شرتِ مخصوصِ جلساتِ طولانی |
تی‌شرتِ مخصوصِ سفرهای دسته‌جمعی |
تی‌شرتِ مخصوصِ بازکردنِ سرِ حرف |
تی‌شرتِ مخصوصِ بازدیدهای سرزده |
تی‌شرتِ مخصوصِ ورودکردن به قضایا |
تی‌شرتِ مخصوصِ پیشنهاداتِ بی‌شرمانه |
تی‌شرتِ مخصوصِ زناشوییِ سخت |
تی‌شرتِ مخصوصِ شوخی‌های چرک |
تی‌شرتِ مخصوصِ روابطِ راهِ دور |
تی‌شرتِ مخصوصِ دوستی‌های بافایده |
تی‌شرتِ مخصوصِ تحملِ فشارِ حداکثری |
تی‌شرتِ مخصوصِ صبحِ روزِ بعد |
تی‌شرتِ مخصوصِ تک‌شب‌ایستایی |
تی‌شرتِ مخصوصِ اسقاطِ کافه‌ی خیارات |
تی‌شرتِ مخصوصِ سلفی |
تی‌شرتِ مخصوصِ تخریبِ اموالِ‌ عمومی |
تی‌شرتِ مخصوصِ تولیدِ‌ محتوا |
تی‌شرتِ مخصوصِ برک‌آپِ غیرمستقیم |
تی‌شرتِ مخصوصِ افرادِ مشهور |
تی‌شرتِ مخصوصِ کارهای عبث |
تی‌شرتِ‌ مخصوصِ کظمِ غیظ |
تی‌شرتِ مخصوصِ گیاهخواری |
تی‌شرتِ مخصوصِ احترام به عقاید |
تی‌شرتِ مخصوصِ توهین به عقاید |
تی‌شرتِ مخصوصِ امرارِ معاش |
تی‌شرتِ مخصوصِ جلساتِ آنلاین |
تی‌شرتِ مخصوصِ اقلیت‌های فکری |
تی‌شرتِ مخصوصِ اعلامِ همبستگی |
تی‌شرتِ‌ مخصوصِ دوستی‌های ناسالم |
تی‌شرتِ مخصوصِ فاصله‌گذاریِ اجتماعی |
تی‌شرتِ مخصوصِ مهمانی‌های بورینگ |

کارگزینیِ‌ جاجرود

متاهلِ مجرب، دارای روحِ بی‌قرار |
فردِ سفر، فکرِ خطر |
مجردِ موجه، سراپا عطش |
مجردِ‌ موجه طلایه‌دارِ روز |
متاهلِ مجرب کوهِ تنهای تحمل |
کالای بازارِ کساد |
متاهلِ مجرب وارثِ دردِ پدر |
مسافرِ شیشه‌ایِ شهرِ فرنگ |
مجردِ موجه بذرِ فریاد |
متاهلِ مجرب، گرم و زنده |
قاصدِ تعدادی لبخند |
شمعِ جان‌سپرده |
مجردِ موجهِ ازنفس‌افتاده |
متأهلِ مجرب، جاافتاده |
عزبِ تراز |
بیمه‌ی شخصِ سابق |
سایه‌بانِ پرندگان |
فریلنسر مجرب دارای قابلیت فتوسنتز |
منبعِ موثق |
مجردِ موجز |
«میوه‌خور، روپا» |
مرغِ آن چمنم |
کارشناسِ برجسته‌ی اتلافِ وقت |
دافِ زحمتکش |
مجردِ تازه‌نفس |
مجردِ موجه دست‌به‌سفر |
مجردِ موجه دارای اشتهای لازم |
مجرد موجه دارای عضوِ بی‌قرار |
وکیل‌مدافعِ شیطوون |
متاهلِ موجه دارای زیرساختِ قابل توسعه |
مجردِ‌ موجه دارای آیلتسِ کافی |
همه انگشترن من نگینم |
شرقیِ غمگینِ موجه |
شفِ مجرب، وزّه |
مطربِ پاره‌وقت |
کاربرِ موجه دارای بانس‌ریتِ بالا |
اینفلوئنسرِ کم‌اثر |
مجردِ موجه دارای نرخِ تبدیلِ بالا |
متاهلِ موجه باتجربه‌ی خوب کاربری |
شب‌کارپرسن |
متاهلِ مجرب دارای نرخِ بازدیدِ بالا |
سئوکارِ مجرب دارای قابلیتِ فتوسنتز |
فعالِ سوشال‌مدیا حتی مجرد |
بک‌لینک‌کارِ موجه |
متاهلِ مجرب دارای صبرِ ایّوب |
سلطانِ گیفِ واتسپ |
مجردِ موجه دارای آیلتسِ بالا |
مجردِ موجه برتر از آلایشِ تن |
متاهلِ مجرب دل‌زده از خوشی‌ها |
مجردِ موجه دل‌کنده از همه‌کس |
خرده‌بورژوای مجرب فاقد ِ رانت |
لمپنِ‌ مجرب دارای سابقه‌کارِ مرتبط |
بورژوای سطحِ بالا فاقدِ سرمایه |
نگارِ محجوب |
متاهلِ بی‌فایده |
مجردِ بی‌سابقه فاقدِ حواشیِ لازم |
مجردِ ناموجه بودور کی‌ وار |
مجردِ موجه دارای بختِ سرکش |
کاربرِ موردِ‌ نظر موجود در شبکه |
مجردِ موجه دارای حقِ تقدم |
مجردِ‌ موجه دارای سوابقِ پیچیده |
مجردِ موجه دارای روابطِ عمومیِ بالا |
متاهلِ مجرب دارای شرایطِ پیچیده |
مجردِ موجه دارای گیاهِ خانگی |
مجردِ‌ موجه دارای حیوانِ خانگی |

محلیِ جاجرود

محلِ قیمت‌گذاری |
این‌جا چراغی مرده است |
از اینجا بشنوید |
محلِ سوزهای نهانی |
لطفن از اینجا باز شود |
محلِ تبدیلِ معاند به موافق |
اینجای این شبِ تیره |
لطفن در این مکان آشغال نریزید |
اینجا غمت سرآید |
همان همیشگی |
اینجا چراغی روشن است |
بدون هماهنگی وارد شوید |
محلِ عرضه‌ی شور و شیرینی |
محلِ لندینگِ کاربران |
این‌جا کلیک کنید |
تاچ‌پوینتِ پرسونال‌برند |
محلِ تجمیعِ جاده‌های زمین |
محلِ‌ اصابتِ انگشتِ ملامت |
محلِ بچه‌کردنِ کبوتر |
محلِ درجِ آگهی |
کلوز فرندز اونلی |
محلِ اصابتِ دستِ رد |
محلِ تکریمِ‌ مراجع |
مخزن‌الاسرار |

اعلانِ‌ جاجرود

خاتونِ خوابِ دیگران |
اسیرِ قفلِ سنگینِ سکوت |
ایرانِ ما گربه است |
فردِ کینه‌دار |
دیگر حوصله ندارم |
یک فردِ همسردار |
من فقط یک بار |
«داشتم می‌گفتم» |
نیاز به اسپانسر، فوری |
یارِ مولس |
بی‌نام، قابلِ انتقال به غیر |
از قضا، رفتم که رفتم |
جامِ دستِ این و آن |
دلِ زودآشنا |
رفیقِ روزِ تنگم |
فقط جهتِ استعمالِ خارجی |
«از بچه‌های بالا» |
راضی‌ام به رضای خودم |
«انسانِ خردمند، گشنه» |
واگذار شد. |
بدنیوزفرست‌پرسن |
گمراهِ دوعالم |
بنده‌ی خواب |
چون وقتِ کافی دارم |
شل‌نکن‌پرسن |
محتوای جذاب و متقاعدکننده |
محتوای انگیزاننده |
محتوای سرگرم‌کننده |
دلِ دیوونه |
دلِ کوچولو |
«اَن آن‌پاپیولار آپینیِن» |
انسانِ‌ خردمند دائم‌الرفلاکس |
حالیم نیست |
اسیرِ پیچ‌وتاب |
هوادارِ‌ قدیمی |
لطفن عاشق نباشم |
مظهرِ فخرِ اکثرِ تبارها |
خرابِ پرولتاریا |
الیتِ ونک‌به‌بالا |
گلچهره پرسید. |
گلچهره مترز |
شرفِ اهلِ قدم |
فرهیخته‌ی گرامی |
ول‌نکن‌پرسن |
مرضی‌الطرفین |
اسیرِ پنجه‌ی تقدیر |
نرگسش عربده |
چاق نیستم پیچیده به بالای خود تاکم |
اموالِ‌ عمومی |
شیفته‌ی خدمت |
انسان خردمند |

مخاطب‌مخصوصِ جاجرود

سالارِ اکثرِ عاشق‌ها |
یاورِ غالباً مومن |
تو هم با ما نبودی، مع‌الاسف |
کاراکترِ الهام‌بخش |
لابد مصلحت نبوده |
اموالِ شهرداری |
زووم نکن لعنتی |
مانعِ کسب |
«زهرِ مار» |
مرا شات‌داون کن یارب |
خودت می‌دانی چرا |
سیاه‌چشمون، چرا؟! |
کاش بودی و ملاحظه می‌کردی |
عدوی تو نیستم من شبِ یلدای توام |
بغل، بعدِ کرونا |

تی‌شرتِ‌ جاجرود

قبای ژنده |
رختِ هر جنگ |
تی‌شرتِ تحریک‌پذیر |
تی‌شرتِ عمیق |
یک‌لا تی‌شرت |
تی‌شرتِ اضافه |
تی‌شرتِ بی‌معنی |
تی‌شرتِ شب‌رو |
تی‌شرتِ هفت‌رنگ |
تی‌شرتِ نقلِ محفل |
تی‌شرتِ چروک |
به تی‌شرت اعتقاد ندارم |
تی‌شرتِ ملانژ |
تی‌شرتِ ضدلرزش |
تی‌شرتِ‌ یوسف |
تی‌شرتِ عثمان |
تی‌شرتِ اجباری |
تی‌شرتِ بی‌دلیل |
تی‌شرتِ لازم و کافی |
تی‌شرتِ غیرمستقیم |
تی‌شرتِ مستقیم |
تی‌شرتِ خاردار |
تی‌شرتِ ریسپانسیو |
تی‌شرتِ جان |
تی‌شرتِ کار |
تی‌شرتِ نو |
تی‌شرتِ ترند |
تی‌شرتِ دارای نوشته |
تی‌شرتِ اختصاصی |
تی‌شرتِ کپی |
تی‌شرتِ اصل |
تی‌شرتِ ساده و بی‌ادعا |
تی‌شرتِ فوری |
تی‌شرتِ خام |
تی‌شرتِ تکراری |
تی‌شرتِ الیت |
تی‌شرتِ گیاهی |
تی‌شرتِ بدونِ پالم |
تی‌شرتِ هویج‌کرفس |
تی‌شرتِ غیرتراریخته |
تی‌شرتِ رژیمی |
تی‌شرتِ طبیعی |
تی‌شرتِ تقویتی |
تی‌شرتِ ارگانیک |
تی‌شرتِ ویتامینه |
تی‌شرتِ ۲۹۰هزار تومانی |
تی‌شرتِ تخفیف‌دار |
تی‌شرتِ غیرقابلِ تعویض |
تی‌شرتِ یونی‌سکس |
تی‌شرتِ ادایی |
تی‌شرتِ نامناسب |
تی‌شرت با متنِ سفارشی |
تی‌شرتِ طرح‌دار |
تی‌شرتِ سفیدِ ساده |
تی‌شرتِ بدونِ بند |
تی‌شرتِ راه‌راه |
تی‌شرتِ رنگی |
تی‌شرتِ خارجی |
تی‌شرتِ پشت‌باز |
تی‌شرتِ زیپ‌دار |
تی‌شرتِ‌ مجلسی |
تی‌شرتِ‌ نوشته‌دار |
تی‌شرتِ بدونِ نوشته |
تی‌شرتِ آستین‌بلند |

امر و نهیِ‌ جاجرود

لطفن من را به خانه ببرید |
لطفن باران بزند |
زلف بر باد بده |
«بریم واتسپ» |
گلچهره، نکن |
گلچهره بشین |
گلچهره گاز بده |
گلچهره بده بزنیم |
گلچهره بدو |
گلچهره الان؟! |
گلچهره بپوش بریم |
گلچهره، بزن |
گلچهره، مخور |
گلچهره، بریز |
گلچهره، ببند |

بیوتیِ‌ جاجرود

پریِ ترسان و لرزان |
به قدرِ وُسع بپوشم |
شمعِ بزمِ باقیِ اشخاص |
حجابِ چهره‌ی جان |
گلچهره‌ی سلیطه |
گلچهره‌ی نچرال |
گلچهره‌ی نامحسوس |
گلچهره‌ی مغرور |
بیوتی‌شرت |
بنده‌ی هورمون |
۶۳درصد نچرال |
سلیطه‌ی بالقوه |
سلیطه‌ی دوعالم |
سلیطه‌مخفی |

گل‌های جاجرود

نبودنم فاجعه است |
«پایانِ کبوتر» |
یارِ موکوتاه |
وارثِ عذابِ عشق |
این تن استخوان ندارد |
عددِ یک همیشه تنها است |
سیاه‌چشمون، چرا؟! |
این شبی که می‌گویم شب نیست |
اگر شب است مثل آن‌ شب نیست |
امشب مثل دیشب نیست |
هیچ شبی مثل امشب نیست |
امشب مثل هرشب نباشد لطفن |

بدونِ پالمِ جاجرود

همه‌چیز روبراه است |
اصلِ اثر رنگی است |
«محتوای بزرگسال» |
«محتوای خانوادگی» |
سمتِ درستِ شاگرد |
«میو» |
۴*آ |
اینجانب خودِ خطرم |
هر هشت ساعت یک عدد |
تنها صداست که می‌مالد |
از تذکرِ شما متشکرم |
بازدم را غنیمت شمار |
دریغ از پارسال |
سررسیدِ جاجرود |
قبل از مصرف تکان دهید |
جمله‌ی انگیزشی |
جلویِ تی‌شرت |
نسخه‌ی آزمایشی |

از قضای جاجرود

دلبرِ مونوتون |
دلبرِ لاپلو |
دلبرِ فریلنس |
دلبرِ دست‌قوی |
دلبرِ خوش‌الحان |
دلبرِ بلااستفاده |
حاملِ بارِ شیشه |
دلبرِ تدریجی |
دلبرِ اختصاصی |
دلبرِ‌ دوعالم |
دلبرِ حالت‌پریش |
دلبرِ تضامنی |
دلبر با ریسکِ بالا |
دلبرِ صاحب‌سبک |
دلبرِ عندالزوم |
دلبرِ ناشتا |
دلبرِ نطلبیده |
دلبرِ لوکال |
دلبرِ گلوتن‌فری |
دلبرِ فیلتردار |
دلبر با مسئولیتِ محدود |
دلبرِ دقیقه‌ی ۹۰ |
دلبرِ غیراجتماعی |

دلتای جاجرود

شعبده‌بازِ لبخند در تی‌شرتِ درد |
اونلی جاج کن گاد می |
یارِ مخالف |
لعنتیا من هنوز زنده‌م |
شب، آفرود، کویر |
دیوید دیوید او اس آ |
از جاجرود متنفرم |
برونگرا بیمار نیست |
گلبرگِ مغرور |
چون دکتر محرمه |
پرستار هم محرمه |
نشانِ آدمیت |
جامه‌ی عمل |
تی‌شرتِ جدیدِ پادشاه |
محتوایِ‌ حساس |
از آبِ گل‌آلودِ وطن لاله دمیده |
سمتِ درستِ‌ تاریخ |

با قصدِ قبلیِ جاجرود

قصدِ سوء دارم |
قصدِ قربت ندارم |
قصدِ غربت دارم |
قصدِ سان‌فرانسیسکو ندارم |
قصدِ‌ دربدری دارم |
قصدِ تبریک ندارم |
قصدِ‌ مدلینگ ندارم |
قصدِ ادامه‌تحصیل ندارم |
قصدِ توضیح ندارم |
قصدِ دلبری ندارم |
قصدِ گاسیپ ندارم |
قصدِ دخالت ندارم |
قصدِ خوابیدن دارم |
قصدِ مهاجرت ندارم |
قصدِ قضاوت ندارم |
قصدِ‌ مزاحمت ندارم |

خارجیِ جاجرود

tea-shirt |
rftm k rftm |
beini&beinollah |
zaher&baten |
kar kare ingilisast |
amma na halahalaha |
«من فارسی کیلی کیلی کم» |
HEYE DOCHESHM |
HALA LALAY LALAY |
slm, qymt dr dyrkt |
AJAM ZENDE KARDAM BEDIN PARSI |
TAVAKKOL BE KHODA |

هلدینگِ جاجرود

وقفِ عام |
جامه‌ی بغل |
وسیله‌ی ایاب و ذهاب |
رویاهایت را بدوش |
منو گرفته |
با مسئولیتِ محدود |

کارِ کارشناسیِ جاجرود

کارشناسِ مسائلِ پیش‌پاافتاده |
«من نتْوانم؟!» |
کارشناسِ عبور از مسائل |
کارشناسِ علومِ عبث |
کارشناسِ بی‌بهانه رفتن |
کارشناسِ ارشدِ پیشگیری |
مسلط به اصولِ کافی |
کارشناسِ همه‌ی مسائل |
کارشناسِ شنیدنِ نه |

سایز مترزِ جاجرود

به اندازه‌ی کافی |
اسمال |
مدیوم |
لارج |
ایکس‌لارج |
ایکس‌ایکس‌لارج |
ایکس‌ایکس‌ایکس‌لارج |
ایکس‌ایکس‌ایکس‌ایکس‌لارج |

برندِ جاجرود

تی‌شرتِ هیچِ تناولی |

مناسبتیِ‌ جاجرود

میوه موجود نیست |
باغ تفرج هستم صرفاً |

ناقابلِ جاجرود

کادوی روزِ پدر |
کادوی ولنتاین |
تی‌شرتِ‌ مخصوصِ کادو |
تی‌شرتِ مخصوصِ سوغاتی |

املاکِ بزرگِ جاجرود

دسترسیِ بی‌نظیر |
فول بازسازی‌شده |
آماده‌ی محضر |
کلنگی قابلِ سکونت |

بازارِ سرمایه‌ی جاجرود

من مش‌حسن نیستم گاو وال‌استریت‌ام |